Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Współadministratorami1Państwa danych osobowych są TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych:
a. pocztą elektroniczną na adres: td.iod@tauron-dystrybucja.pl
b. pisemnie na adres: IOD TAURON Dystrybucja S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27.  

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnione nam dane w związku z przeglądaniem stron www oraz z korzystaniem z naszych serwisów będą przetwarzane w następujących celach:
a. poprawy jakości świadczonych usług,
b. udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania składane poprzez formularze www, 
c. analitycznych i statystycznych.

4. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, 
b. prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami. 

5. DANE KONTAKTOWE, ZA POŚREDNICTWEM KTÓRYCH MOGĄ PAŃSTWO ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo  skontaktować z nami w wybrany sposób: 
a. pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl
b. pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. skr. poczt. nr 2708, 40-337 Katowice
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

6. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a. podmioty upoważnione do odbierania Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 
c. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą Usługi IT2.
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe. 

8. TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.Słownik:

1Współadministrator – podmiot, który z co najmniej jednym innym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

2Usługi IT - usługi IT stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają na jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do usług IT, a w efekcie zapewniają wymaganą współpracę pomiędzy osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do usług IT.